Визуелна метафорика, плакат за промоцију права детета