Географски положај, природно-географске и друштвено економске одлике Азије